Lørdag 23. september 2017 Kl. 10.00-ca. 18.00

Litteraturhuset, Oslo, Amalie Skram

Etter at en norsk høyreekstremist drepte 77 mennesker, har partiet han var medlem i kommet i regjeringsposisjon og spredt hatefull retorikk overfor innvandrere, flyktninger, muslimer, roma, uføre og fattige. Andre politiske partier har tilpasset seg denne retorikken, og den har fylt avisenes spalteplasser. Utbredelse av og aksept for rasistiske holdninger i normalbefolkningen er et underbelyst tema i norsk offentlighet. Det snakkes mye om “ekstremisme”, skjønt dette betegner bare holdninger som til enhver tid betraktes som ytterliggående. Når rasisme og xenofobi aksepteres som normalt, og uttrykkes i eufemismer av mainstreampolitikere, -intellektuelle og -journalister er dette potensielt farligere fordi hatet og dehumaniseringen unntas fra refleksjon. Denne konferansen problematiserer dette temaet fra ulike perspektiver. Den tar opp temaer som: – makt, strukturell rasisme og implisitt diskriminering – rasisme i pressen – eufemismer og språkets rolle – dehumanisering av flyktninger – hatprat og vold – hvordan høyreekstemister jobber for å bli mainstream, bruk av kvinneundertrykking i minoritetsmiljøer i rasistisk øyemed og ettervirkningene av kolonialismen. Den samler akademikere, skribenter og aktivister som har opplevd rasismen fra ulike hold for å diskutere dette aktuelle fenomenet.

Med Mariel Aguilar-Støen, Lene Auestad, Nina Bahar, Sindre Bangstad, Magnus Eriksson, Eva Marie Fjellheim, Kim Fredriksson, Tor Jones, Ixchel León, Joakim Møllersen, Sofia Rana.

 

PROGRAM

10.00-10.45 Lene Auestad – Makt og implisitt diskriminering

11.00-12.20 Magnus Eriksson i samtale med Kim Fredriksson, og Joakim Møllersen – Rasismens inntog i media

12.30-13.15 Sofia Rana –  Femonasjonalismen og misbruk av kjønnskampen

13.15-14.15 Lunsj

14.15-15.00 Tor Jones – Hatprat og vold

15.15-16.30 Mariel Aguilar-Støen i samtale med Nina Bahar, Eva Marie Fjellheim, Ixchel León – Kolonialismens ettervirkninger

16.40-17.25 Sindre Bangstad – Rettssaker om hatytringer og strukturell rasisme

 

Arrangør: Radikal Portal

Gratis, påmelding til radikalportal[at]gmail.com

OM DE ENKELTE BIDRAGENE

Sofia Rana – Femonasjonalismen og misbruk av kjønnskampen

Sindre Bangstad – Rettssaker om hatytringer  og strukturell rasisme

Tor Jones – Hatprat og vold

Magnus Eriksson i samtale med Kim Fredriksson, og Joakim Møllersen – Rasismens inntog i media

Mariel Aguilar-Støen i samtale med Nina Bahar, Eva Fjellheim og Ixchel León – Kolonialismens ettervirkninger

Lene Auestad – Makt og implisitt diskriminering

 

NORMALISATION OF RACISM, SATURDAY SEPT. 23rd at the LITERATURE HOUSE in OSLO, room: AMALIE SKRAM, INTRODUCTORY TEXT IN ENGLISH: After a Norwegian right-wing extremist killed 77 people, the party he was a member of has entered into the government and has spread hate-filled rhetoric against immigrants, refugees, Muslims, Roma, disabled and poor people. Other political parties have adapted this rhetoric and it has filled the newspapers’ columns. The prevalence and acceptance of racist attitudes in the normal population is a topic that has received too scarce attention in the Norwegian public sphere. There is a lot of talk of “extremism”, although this is just a term for attitudes that are regarded as extreme or deviant at any one particular time. When racism and xenophobia are accepted as normal, and are expressed in euphemisms by mainstream politicians, intellectuals and journalists, the situation is potentially a more dangerous one since the hate and dehumanisation escape reflection. This conference problematises this theme from different perspectives. It engages with topics such as – power, structural racism and implicit discrimination – racism in the press – euphemisms and the role of language – dehumanisation of refugees – hate speech and violence – how right-wing extremists work towards becoming part of the mainstream – the use of oppression of women in a racist context – and the after effects of colonialism. It gathers together academics, writers and activists who have experienced racism from different positions to discuss this current topic.
With: Mariel Aguilar-Støen, Lene Auestad, Nina Bahar, Sindre Bangstad, Magnus Eriksson, Eva Marie Fjellheim, Kim Fredriksson, Tor Jones, Ixchel León, Joakim Møllersen, Sofia Rana.

Organiser: Radikal Portal

Free, registration required: radikalportal[at]gmail.com